Personuppgiftspolicy Veidekke Prefab AB

Säkerheten kring dina personuppgifter och din personliga integritet är viktig för oss på Veidekke Prefab AB (V-prefab). Vi strävar efter att skydda personuppgifter på bästa sätt. Vi har en policy för personuppgiftshantering som visar hur vi arbetar med personuppgifter som vi som företag samlar in. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras.

Vilka uppgifter samlar V-Prefab in?

Vi samlar enbart in personuppgifter som krävs för ett avtalsförhållande. Uppgifter som vi kan behöva samla in är:

• Namn
• Personnummer
• Adress
• Telefonnummer
• Mailadress
• Företagsnamn och organisationsnummer
• Uppgifter som du på annat sätt frivilligt delar med oss

Vad använder vi uppgifterna till?

V-Prefab behandlar personuppgifterna i syfte att kunna fullgöra eller ingå avtal med användaren. Det innebär att V-prefab behandlar de personuppgifter som krävs för att kunna uppnå ändamålen med behandlingen, dvs upprätta ett helt igenom fungerande avtalsförhållande.

Hur hanterar vi insamlade uppgifter?

Insamlade uppgifter samlas i vårt ekonomisystem Monitor. Fakturahantering sker i Monitor.

Användarens rättigheter

Användare har rätt att när som helst ta kontakt med V-Prefab i syfte att utöva sina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Användare har rätt att när som helst ta kontakt med V-prefab för att kontrollera att uppgifter kring användaren är korrekta.

Användare har rätt att få ett registerutdrag där det framgår vilka personuppgifter kring användaren som behandlas.

Användare har rätt att få felaktiga uppgifter kring användare rättade eller kompletterade.

Användare har rätt att under vissa förutsättningar få uppgifter kring användaren raderade, exempelvis om uppgifterna är felaktiga. Beroende på vilken eller vilka personuppgifter som raderas är det inte säkert att V-prefab längre kan tillhandahålla vissa tjänster till användaren.

Användaren har rätt att få information om hur behandling sker av användarens personuppgifter. Det sker i och genom denna personuppgiftspolicy, så att en användare vet hur personuppgifter avses bli behandlade, före det att användaren ingår ett avtal med V-prefab. Om det sker några förändringar i behandlingen av användares personuppgifter kommer användaren att informeras om det.

Användare har rätt till begränsning av personuppgifterna. I sådant fall får behandling av användarens personuppgifter endast ske för vissa avgränsade syften.

Användare har rätt till dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få personuppgifterna i ett strukturerat allmänt använt och maskinläsbart format.

Användare har rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen gällande behandlingen av användarens personuppgifter.

Ändringar och uppdateringar i policyn

Aktuell Personuppgiftspolicy kommer alltid att finnas tillgänglig under V-prefabs hemsida.

Hur länge vi sparar dina uppgifter, gallringspolicy

V-prefab sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Gallring av personuppgifter i enlighet med gallringsrutin i upprättad registerförteckning. Vi följer de lagkrav som finns gällande lagring av personuppgifter.