Grundläggning

Om schaktbottens bärighet är lägre än 40 kN/m2 utförs förstärkningslager. Vid tjälfarlighetsklass III urbottnas med ej tjälfarligt friktionsmaterial som komprimeras väl. Alternativt kan isolering utföras med 80 mm markskivor på schaktbotten. Återfyllning runt kassetter får utföras med urschaktade ej tjälfarliga massor där ej annat angives.

Montage

  1. Kassetterna utplaceras enligt ritning. 4 st lyftpunkter(Halfen-Deha kulankare 6000- 2,5-055) i botten på
    varje kassett. Det krävs 4 st Halfen-Deha universalhuvud 6102- 1,5/2,5 per lyft. Hemsida: www.halfen-deha.se
  2. Detalj A
  3. Al-täcklist placeras över skarvar. Breda sidan böjs (knackas) ned så att – form erhålls.
  4. Släckgaller och pumphålslock utläggs enligt ritning.
  5. Eventuella slipers, räls, balkar etc för uppställning av transformatorer monteras i enlighet med ritning eller anvisningar från dem som svarar för transformatorplacering.